LungNiem.png
Xã Lũng Niêm nằm ở phía tây bắc của huyện Bá Thước.
- Phía đông giáp xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước.
- Phía nam giáp các xã Ban Công và Thành Lâm, huyện Bá Thước.
- Phía tây giáp xã Thành Lâm, huyện Bá Thước.
- Phía bắc giáp các xã Thành Sơn và Lũng Cao, huyện Bá Thước.